Algemene aanpak Business Roadmaps

Op de homepage wordt al toegelicht hoe het proces van Business Roadmaps uitziet. De kern van het proces bestaat uit het bepalen van de ambitie van de ondernemer. De ambitie die de ondernemer over 5-10 jaar wilt bereiken. Dat is een lange periode. Wil die ambitie stand houden over zo'n periode, dan moet de ondernemer er volledig achter staan. De ambitie moet heel goed bij hem passen. Hij moet de passie van het ondernemerschap vertalen. Uitgaande van de essentie van het bedrijf. Als dat niet het geval is, dan houdt de ambitie geen stand en zal hij snel weer worden aangepast. En dat is jammer! Want de kans is groot dat wat je tot aan het aanpassen van de ambitie allemaal hebt gedaan, niet bijdraagt aan het bereiken van de aangepaste definitie. Daarom is het zo belangrijk om je ambitie voor nu en de komende 5-10 jaar vast te kunnen zetten. Dan kun je je activiteiten volledig richten op het bereiken van die ambitie. Je gaat dan efficiënter ondernemen! 

Om een ambitie te bepalen die 5-10 jaar stand houdt, gaan we eerst de essentie van het bedrijf, het product en / of de dienst en de essentie van de ondernemer in beeld brengen. Dit doen we met 2 modellen. Als eerst het business model, om het bedrijf tot in zijn essentie in beeld te brengen.Vervolgens met het strategiemodel, ook wel het model van bestaansrecht genoemd. In dit model duiken we dieper in op het product en / of de dienst van de ondernemer. Maar ook op de positionering van het product en/of de dienst op de markt. En op de ondernemer zelf. Waar komt de passie van de ondernemer vanaf? Als al deze zaken in beeld zijn gebracht, dan kunnen we deze vertalen in een ambitie. Een ambitie die, zoals gezegd, uitgaat van de essentie van het bedrijf, het product en / of de dienst en die uitgaat van de essentie van het ondernemerschap. Die ambitie zal stand houden voor 5 - 10 jaar!

Nu is het vertrekpunt van de strategie heel goed bepaald. In de ambitie staat wat de ondernemer wil bereiken. Wat de strategie nu nodig heeft is het verbinden van het heden met de toekomst. Dit doen we in de roadmap. Het is echter moeilijk om op basis van de ambitie meteen een roadmap te bepalen. Daarom gaan we eerst kijken naar de organisatie over 5-10 jaar. Hoe zit de organisatie eruit als de ambitie over 5-10 jaar is bereikt? Dat doen we met het lange termijn organisatiemodel. 

Als het lang termijn organisatiemodel is ontwikkeld, dan wordt heel goed duidelijk wat er moet gebeuren om van de huidige naar de toekomstige situatie te komen. De te nemen stappen formuleren we in een doelenboom. Hierin staan de subsdoelstellingen en de acties die we moeten ondernemen om onze superdoelstelling, de ambitie, te bereiken. Als dat allemaal in beeld is, dan gaan we het in de tijd plannen met tijdlijnen. Wanneer gaan we welke actie uitvoeren, en gedurende welke periode zal deze actie plaatsvinden. Zo ontstaat de roadmap. De roadmap gaan we vervolgens als een analysetool gebruiken. Om in beeld te brengen hoeveel capaciteit nodig is om alle acties uit te voeren. En om in beeld te brengen hoeveel cashflow iedere periode grofweg oplevert. Is de benodigde capaciteit niet reëel, of levert een periode te weinig cash flow op? Dan gaan we schuiven met de tijdlijnen. De planning wordt aangepast om het bedrijf op een verantwoorde manier naar de ambitie toe te laten ontwikkelen.

Nu is de strategie een feit. De strategie is echter geen statisch document. Het enige statische is de ambitie. Die zetten we vast en veranderen we niet meer. De weg ernaar toe kan wijzigen. De strategie moet voor de ondernemer een leidraad zijn. Die bij iedere beslissing, iedere kans of bedreiging helpt om te bepalen wat de beste keuze is, in het kader van de te bereiken ambitie. Telkens kan de ondernemer analyseren wat de impact op zijn huidige bedrijf is, hoe het het bestaansrecht beïnvloed en of de roadmap moet worden aangepast om de ambitie te kunnen bereiken. De strategie wordt zo een denkkader. Een nieuwe wijze om slimmer met het bedrijf om te gaan. Om strategisch te denken over de ontwikkeling van het bedrijf!